вторник, 5 июня 2018 г.

Вимоги до інформаційного забезпечення. Бібліотека коледжу.

З Умов зникли нормативи забезпечення підручниками, на який посилалися бібліотеки, а саме
2.2.2. Забезпечення навчальною літературою вважається 100% за наявності одного підручника (посібника) за списком літератури, рекомендованим робочою програмою дисципліни, на трьох студентів...
В зв'язку з цим необхідно внести зміни до "Положення про формування фондів бібліотеки..." 
За нових вимог до інформаційного забезпечення (ВНЗ 1-2 р.а.)  ми бачимо лише наявність бібліотеки та не менше двох різних найменувань фахових періодичних видань для кожної спеціальності.


 Як наш коледж, так і інші, забезпечують здобуття повної загальної освіти. Вимоги до інформаційного забезпечення у сфері повної загальної середньої освіти прописані докладніше. Вони застосовуються у забезпеченні підручниками студентів першого курсу. Норматив: 1 підручник на 1-го учня. Тут же докладно вказано з чого повинні складатися фонди художньої та довідкової літератури. Норматив:словник  перекладний на 5-х учнів  (з кожної іноземної мови) та по п’ять примірників кожного виду словника (тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів (українською мовою).
Додаток 15
до Ліцензійних умов
щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти
...2. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти...
11. Забезпечення навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану, відсотків
100*


3. У пункті 11 забезпечення навчальними матеріалами вважається за наявності підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій згідно з переліком рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на п’ять осіб фактичного контингенту учнів та заявленого додаткового ліцензованого обсягу у разі подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності або їх наявність в електронній формі (у локальному чи віддаленому доступі) для необмеженої кількості користувачів з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність. Для вибіркових навчальних дисциплін дозволяється використання навчальних матеріалів лише в електронній формі.
Найменування показника (нормативу)
Значення показника (нормативу)
1. Забезпеченість учнів підручниками, навчальними посібниками та електронними виданнями, відсотків
100
__________
Примітки:


1. У пункті 1 рівнем забезпечення вважається наявність підручників, навчальних посібників, електронних видань з розрахунку не менш як один примірник на п’ять осіб. Для вибіркових навчальних дисциплін допускається використання навчальних матеріалів лише в електронній формі.


...Технологічні вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем фахової передвищої освіти та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
56. Інформаційне забезпечення передбачає наявність:

фахових періодичних видань відповідного або спорідненого профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному вигляді) - не менше двох різних найменувань для кожної спеціальності;

57. Соціально-побутова інфраструктура передбачає наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали, медичного пункту, пунктів харчування, актової чи концертної зали, спортивної зали, стадіону та/або спортивних майданчиків...
81. ...2) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен мати на кожного учня по одному примірнику підручника з навчальних предметів освітньої програми або забезпечити постійний доступ до їх електронних версій.

82. До інформаційного забезпечення освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти встановлюється вимога щодо наявності бібліотечного фонду закладу освіти або його структурного підрозділу, який повинен складатися з:

1) художньої літератури у достатній кількості для забезпечення виконання навчальних (освітніх) програм з предметів української, зарубіжної літератури, літератури корінних народів та національних меншин відповідно до навчального плану; 

2) довідкової літератури: 

словників перекладних - по одному примірнику на п’ять учнів (з кожної іноземної мови згідно з навчальним планом);

тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів (українською мовою) - по п’ять примірників кожного виду словника.

Ще докладніше розглянуто питання забезпечення навчальними матеріалами освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти. Забезпеченість учнів підручниками, навчальними посібниками та електронними виданнями100 відсотків визначається з розрахунку не менш як один примірник на п’ять осібДля вибіркових! навчальних дисциплін допускається використання навчальних матеріалів лише в електронній! формі (з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність!).


ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
 3. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти
 Не забувайте нагадати викладачам про необхідність складати списки не тільки рекомедованої літератури, але й списки інформаційних ресурсів в інтернеті
58. Навчально-методичне забезпечення передбачає наявність:

усіх затверджених в установленому порядку освітніх програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти;

робочих програм з усіх навчальних дисциплін навчальних планів, які включають: програму навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, порядок
оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу, інформаційні ресурси в Інтернеті;

програм з усіх видів практичної підготовки до кожної освітньої програми;

методичних матеріалів для проведення підсумкової атестації здобувачів.

Комментариев нет:

Отправить комментарий