среда, 12 июня 2019 г.

А ПОДУМАТИ?
Скульптура "Залежність". Амстердам.
Світлина від Лилианни Денисової.
НА ЗАМІТКУ
Правопис-2019: повний перелік змін та доповнень
Книга
Зміни можна умовно поділити на дві великі групи:
 • власне зміни у написанні слів (без варіантів)
 • варіантні доповнення до чинної норми.

 БЕЗ ВАРІАНТІВ

проєкт, проєкція
(так само як ін’єкція, траєкторія, об’єкт та інші слова з латинським коренем -ject-)

плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах,

«Звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, юябу́єр,  конве́єр,  пле́єр,  фла́єр, лоя́ льний, парано́ я,  плея́да,  роя́ль,
саквоя́ж, секво́я, фая́нс, феєрве́рк, ін’є́кція, проє́кт, проє́кція,  суб’є́кт, траєкторія, фоє́, є́ті, Го́я, Саво́я, Феєрба́х, Ма́єр, Кає́нна,  Іса́я,  Йога́нн, Рамбує́, Со́єр, Хая́м, Хеєрда́л, Юно́на, Їтс».

Дікенс, Те́керей, Бе́кі (без подвоєння приголосних -кк-)

«Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою кДі́кенс, Ді́кінсонДже́ксонТе́керей, Бе́кі, Бу́кінгем, Бі́смаркБрю́кнер, Бро́кес, Лама́рк, Што́кманн, Стокго́льм, Ру́дбек, Ше́рлок».
НАПИСАННЯ РАЗОМ: мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт
«Р а з о м пишемо:
……………………..
слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і т.ін.) вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: архіскладнúй, гіпермáркет, екстраклáс, макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла́с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв’ю.
………………………….
г) слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-антивíрус, контрудáр, віцепрем’є́р, віцекóнсул, ексчемпіо́н, ексмінíстр, експрезидéнт, лейбгвардíєць, лейбме́дик, оберма́йстер, оберофіцéр, оберлейтенáнт, оберпрокурóр, штабскапіта́ н, унтерофіце́р, але за традицією контр-адмірáл».

пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишемо нарізно без дефіса)
але одним словом як цілісне поняття півострів, півзахисник, півмісяць
«Невідмінюваний числівник пів зі значенням “половина” з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо: пів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів огіркá,  пів óстрова,  пів я́блука,  пів  я́щика,  пів  я́ми,  пів  Єврóпи,  пів Кúєва,  пів  Украї́ни.
Якщо  ж пів з  наступним  іменником  у  формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півмі́сяць, півóберт, півовáл, півострів».

РОСІЙСЬКІ ПРІЗВИЩА

рос. Донской → Донський, рос. Трубецкой → Трубецький

  виняток Лев Толстой

«Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так:
……………… Закінчення -ой передаємо через -ий: Донськúй, Крутúй, Луговськúй, Полевúй, Соловйо́ в-Сєдúй, Боси́й, Трубецькúй,але Толстóй.

ЗМІНИ В ОКРЕМИХ СЛОВАХ

священник (як письменник)
«Подвоєння приголосних як наслідок їх збігу. 1Подвоєння букв на позначення приголосних маємо, якщо збігаються однакові приголосні:
…………………………………….

в)  кореня  або  основи  на  -н-  (-нь-)  і  суфіксів  -н-(ий)  -н-(ій),  -ник,

-ниц-(я): день — де́нний, зако́н — зако́нний, кінь — кі́нний, осінь — осі́нній, туман – туманний; башта́нник, годи́нник, письме́нник, свяще́нник; віко́нниця, Ві́нниця; дві букви н зберігаємо й перед суфіксом –ість в іменниках  та  прислівниках,  утворених  від  прикметників  із  двома н:
зако́нний — зако́нність — зако́ нно, тума́нний — тума́нність — туманно».

Святвечір

«Р а з о м пишемо:
а) складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них: адмінресýрс, ….. Міносві́ти, …………. профспі́лка, Святвéчір, ……».

ВЕЛИКА БУКВА

Назви товарних знаків, марок виробів

Автомобілі марки «Жигулі» вироблялися з 1970 по 2014 рік.
 З малої букви, якщо вживається як загальна назва, наприклад: Він приїхав на старих обшарпаних «жигулях» (… на новому блискучому «фольксвагені»).

 2 ВАРІАНТИ
(допускається правописна варіантність)

СЛОВА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Вергілій і Верґілій, Гео́рг і Ґео́рґ, Гулліве́р і Ґулліве́р

«У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука [g] двома способами: шляхом адаптації до звукового ладу української мови — буквою г (Вергі́лій, Гарсі́я, Ге́гель, Гео́ рг, Ге́те, Грегуа́ р, Гулліве́р) і шляхом імітації іншомовного [g] — буквою ґ (Верґі́лій, Ґарсі́я, Ге́ґель, Ґео́ рґ, Ґе́те, Ґреґуа́р, Ґулліве́р і т. ін.).».
аудієнція і авдієнціялауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія
«У словах, що походять із давньогрецької й латинської мов, буквосполучення au звичайно передається через ававтенти́чний, автобіогра́фія, автомобі́ль, а́втор, авторите́т, автохто́нла́вра, Авро́ра, Маврита́нія, Павло́ . У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти: аудіє́нція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т, па́уза і па́взафа́уна і фа́вна.».

кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен

«Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою тантоло́гія, антрополо́гія, апте́ка, а́стма, бібліоте́ка,  католи́цький,  теа́тр,   тео́рія,  ортодо́кс,  ортопе́дія, Амальте́я,  Промете́й,  Те́кля, Таї́сія,   Теодо́р.   У  словах,  узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: ана́фема і ана́темадифіра́мб і дитира́мбефі́р і ете́рка́федра і кате́дралогари́фм і логари́тмміф,  міфоло́гія і міт,  мітоло́гіяАгата́нгел і Агафа́нгелАфі́ни і Ате́ниБорисфе́н і Бористе́нДемосфе́н і Демосте́нМа́рфа і Ма́ртаФесса́лія і Тесса́лія та ін.».

УКРАЇНСЬКІ Й ДАВНО ЗАСВОЄНІ СЛОВА

і́рій і и́ рій, і́род і и́род

На початку слова звичайно пишемо і .
Деякі слова мають варіанти з голосним и: і́рій і и́рій, і́род і и́род (‘дуже жорстока людина’).

ВАРІАНТНІ ФОРМИ РОДОВОГО ВІДМІНКА

ра́дості й ра́дости, любо́ві й любо́ви, Білору́си й Білору́си

«Іменники на –ть після приголосного, а також слова кров, любо́в, о́сінь, сіль, Русь, Білору́сь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант  закінчення гі́дности,   незале́жности,  ра́дости,  сме́рти, че́сти, хоро́брости; кро́ ви, любо́ви, о́сени, со́ли, Ру́си́ , Білору́си».
САМООСВІТА
Інформація для освітян про покоління Z
Які погляди у сучасних учнів на вищу освіту?
Це питання досліджував коледж Barnes&Noble із США, і ось що було виявлено:
📎 покоління Z - більш практичне і керується фінансовими інтересами;
📎 89% опитаних вважають вищу освіту цінною. Вони бачать вищу освіту як сходинку до бажаної карьери, або власного бізнесу і виходячи з цього обирають ВНЗ;
📎 учні цього покоління люблять вчитися, мотивовані складними завданнями, здатні обробляти велику кількість інформації швидко, що робить їх гарними учнями;
📎 хоча вони готові працювати і приймати рішення самостійно, більшість любить навчатись з друзями, використовуючи для цього Skype;
📎 покоління Z воліє навчатись на практиці. Для підтримки їх навчання вчителі мають: більше використовувати технології, використовувати інтерактивні методи навчання, більше приділяти увагу учням індивідуально.
Світлина від Prosteer. Про розвиток.
ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ

Що потрібно знати про майндфулнес у школі

Майндфулнес має так багато визначень, що це ускладнює його наукове дослідження.
Здебільшого, у визначеннях йдеться про практику повної усвідомлюваності своїх думок, емоцій і досвіду в кожному моменті. Тобто зосередити увагу на тому, що відбувається зараз, і робити кожну дію усвідомленою.
Також майндфулнес про те, як приймати відчуття, які прийшли, замість того, щоб негайно їх зупинити.
Майндфулнес-сесії складаються з багатьох активностей – таких як концентрація на диханні, звуках, групових дискусіях про зв’язок тіла і мозку.
На сайті mindful.org обіцяють, що той, хто пратикуватиме майндфулнес, почуватиметься добрішим, спокійнішим і терплячішим.

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ

У 1970-их молекулярний біолог з Массачусетського університету, який практикував дзен-буддистську медитацію, створив майндфул-програму для дорослих у клінічних умовах. Це був 8-тижневий курс, на якому навчали, як пацієнтам з хронічними захворюваннями впоратися з болем і стресом.
Цю програму вважають помічною в багатьох аспектах: від зниження депресивних симптомів, зменшення рівня тривожності до допомоги з хронічним болем і втомою.

МАЙНДФУЛНЕС У ШКОЛІ

Ось, як може виглядати заняття “Майндфулнес і мистецтво їсти шоколад”. Ця вправа займе всього кілька хвилин.
Що потрібно знати про майндфулнес у школі
Майндфулнес-сесії складаються з багатьох активностей – таких як концентрація на диханні, звуках, групових дискусіях про зв’язок тіла і мозку. Фото: автор – SIphotography, Depositphotos
Вам буде потрібно по шматку шоколаду (чи по ягоді) для кожного учня класу.
Алгоритм дій:
– Спершу розгляньте з учнями шоколад в обгортці.
Чи обгортка видає звуки? Якого вона кольору? Що вона нам каже? Звідки вона?
– Повільно розгорніть шоколад.
Чи відчувають діти бажання пошвидше покласти шоколад до рота? Що вони відчувають?
– Подивіться на шоколад. Розгляньте його текстуру, колір, вагу.
– Понюхайте – чи викликає запах якісь почуття? Де діти відчувають запах?
– Нехай учні покладуть шоколад до рота, але не їдять.
Які відчуття виникають від його танення? Де саме в роті можна відчути його смак? Що відбувається з зубами, язиком і губами, коли шоколад тане?
– Попросіть дітей порухати шоколад у роті.
Чи змінюється площа відчуття смаку? Сам смак? Як почуваються діти?
– Нехай учні проковтнуть шоколад і сфокусуються на відчуттях.
Як вони почуваються фізично і емоційно? Дайте їм трохи часу на усвідомлення досвіду.
– Запитайте в дітей, що було незвичного в такому споживанні шоколаду? Яким воно було? Чи усвідомлювали вони більше свої емоції впродовж вправи? Чи змінить це їхній подальший досвід з шоколадом? Чому?
УП.Життя наводить ще кілька прикладів:
 • зімкнути долоні, розставивши пальці, і на вдиху “надувати” між ними уявний м’ячик, а на видиху змикати долоні знову;
 • водити пальцем однієї руки по долоні іншої, від мізинця до великого пальця – на вдиху підніматися до кінчика пальця, на видиху спускатися до його основи й потім починати підйом по іншому пальцю.

ЩО ДАЄ МАЙНДФУЛНЕС

Ті, хто пропонують майндфулнес школам, перелічують такі переваги цих практик: зменшення тривожності та збільшення рівня уваги. При цьому, вони посилаютьсяна наукові дослідження, які, наприклад, свідчать, що практикування майндфулнес покращує якість мислення, почуттів та турботи про інших.
Втім, два роки тому журналіст VOX вирішив перевірити, що саме каже наука, і перечитав більше десятка досліджень. Після того він зробив висновок, що існує порівняно мало свідчень про загальний позитивний вплив на зниження тривожності та підвищення пізнавальної діяльності в дітей.
Наприклад, одне з досліджень показує, що майндфулнес не більш ефективний, ніж інші вправи, розслаблення чи когнітивно-поведінкова терапія.
Інше – що більший ефект майндфулнес має на дітей з емоційними проблемами, аніж на тих, у кого справи у школі йдуть добре, і все в порядку в сім’ї.
Ще в одному йшлося, що насправді важко розібратися, що саме робить конкретну практику майндфул, бо в одній зі шкіл нею вважалася робота з розмальовками. Хоча дослідники й там знайшли маленький позитивний терапевтичний ефект для уваги, самоаналізу та емоційного контролю, їм не вдалося довести, що майндфулнес може допомогти з академічними досягненнями.
Що потрібно знати про майндфулнес у школі
Ті, хто пропонують майндфулнес школам, перелічують такі переваги цих практик: зменшення тривожності та збільшення рівня уваги. Фото: автор – PixelsAway, Depositphotos
І все ж, той самий журналіст VOX запитує: чи повинен майндфулнес мати наукове підтвердження, що приносить психологічну користь, щоб бути справді корисним і цікавим дітям? Чи не мають усі люди прагнути до якомога більшого самоусвідомлення? Чи потрібні наукові докази, щоб вивчати Шекспіра? Майндфулнес усе ж може бути інструментом для нового цікавого способу мислення про тіло, розум та емоції, вважає журналіст.

ЩО БАТЬКАМ ВАРТО ЗАПИТАТИ ПРО МАЙНДФУЛНЕС-ПРОГРАМИ В ШКОЛАХ

 1. Чи не замінюють заняття з майндфулнес інші, потенційно більш цінні активності? Наприклад, фізкультуру, яка необхідна для фізичного і розумового здоров’я. Чи не забиратиме майндфулнес час на математику чи читання?
 2. Скільки часу навчався тренер? Навчання майндфулнес дорослих відрізняється від навчання дітей. Чи знають тренери, як працювати з класом?
 3. Чи практикують тренери майндфулнес у власному житті? Це може впливати на якість практик.
 4. Чи опираються тренери на доказову базу, займаючись з дітьми майндфулнес?
 5. Чи практика секуляризована? Чи діти будуть вивчати буддистські корені цієї техніки?
 6. Чи є для практики тихий простір? Якщо ні – це може бути марною тратою часу.
 7. Чи практика використовується для контролю поведінки чи зменшення рівня тривожності в учнів?
КАР'ЄРА. РОБОТА. НАВЧАННЯ
Ключові компетенції, які будуть максимально затребувані в найближчому майбутньому. Рівень їх розвитку буде визначати конкурентоспроможність людини на ринку праці, а для компанії це буде означати максимально ефективне управління наявними людським капіталом.
 
Компетенція 1. Системне мислення
Сьогодні для успіху в роботі недостатньо володіти знаннями або добре бачити свій «шматочок ланцюга». Необхідно переходити до мислення, яке б охоплювало систему цілком, формувало ці системи з окремих елементів і дозволяло бачити те, як конкретні зміни впливають на сукупність ключових процесів. Від фрагментарного сприйняття ми рухаємося до роботи з системами, вибудовування і підтримці зв'язності в роботі. Вже сьогодні ми маємо справу з постійними змінами, тому вміння бачити взаємозв'язки різних елементів будуть приводити до значних проривів в роботі.

Компетенція 2. Міжгалузева комунікація
Все більше професій і проектів виникає на стику декількох дисциплін. Для вирішення багатьох завдань нам потрібні люди, котрі розуміються одночасно в декількох областях знань. Вони можуть створювати несподівані, унікальні, проривні рішення. Даний навик також дозволяє швидше вчитися, брати найкраще з різних областей, за рахунок такого «метапереноса» забезпечувати розвиток всередині своєї області. Спеціаліст по великим даними в HR - одна з професій майбутнього. Для неї потрібно буде як знання математики, ІТ-систем, так і розуміння ключових аспектів роботи з персоналом. До слова, фахівці з управління брендом роботодавця теж працюють на стику двох сфер - комунікацій і управління персоналом. У майбутньому потреба в міждисциплінарних підходах і рішеннях буде тільки рости.

Компетенція 3. Управління проектами та процесами
Проектне управління стає все більш поширеним підходом в бізнесі, тому необхідно буде мати компетенції, що дозволяють відповідати не тільки за свою роботу і виконання певних завдань. Спеціаліст будь-якого рівня сьогодні може виявитися в ролі людини, яка має відповідати за проект (і проект цей може бути не тільки в області його професійної спеціалізації). Навряд чи необхідно буде проходити сертифікацію, але розуміння принципів, підходів і навички їх застосування на практиці потрібні будуть все більш широкому колу співробітників.

Компетенція 4. Робота з ІТ-системами
Якщо ви йдете працювати у велику компанію, то навик роботи в SAP буде вашим перевагою. І це далеко не єдиний приклад. В майбутньому ми повинні освоїти різні ІТ-системи, які систематизують нашу роботу і процеси. Володіння ІТ-системами стане обов'язковим як навик роботи в MSOffice сьогодні.

Компетенція 5. Клієнтоорієнтованість
Все більше число компаній розвивають у співробітників вміння слухати і чути один одного. Індекси NPS, що вимірюють роботу різних підрозділів (в першу чергу обслуговують), стали досить поширеною практикою. Сучасний системний адміністратор повинен вміти пояснити «чайнику» основи роботи і зробити це коректно і ефективно. Кадровик повинен швидко оформити всі документи, а бухгалтер - забезпечити необхідні розрахунки і виплати. І для всього цього потрібно буде вміти не тільки зробити це, але і правильно зі своїм - внутрішнім або зовнішнім - клієнтом поспілкуватися. Так що ставка на емоційний інтелект як і раніше актуальна.

Компетенція 6. Робота з людьми і робота в команді
Процеси стають настільки складними, що без роботи в команді вже неможливо буде виконати більшість завдань. Частина компаній вже взяли курс на розвиток емпатії та навичок роботи в команді (куди можуть входити як ті, кого «хочеться обійняти», так і набагато менш близькі за духом товариші), даний напрямок залишиться в «лідерах» корпоративного навчання.

Компетенція 7. Робота в умовах невизначеності
А що ще очікувати від VUCA-світу? Вміння працювати в ситуації, коли постійні тільки зміни. На щастя, у представників покоління Y цей навик вже сформований. Невизначеність для них комфортна, і вони легко з нею справляються. Ну а ми - Х - будемо вчитися любити невизначеність і її «чорних лебедів».

Компетенція 8. Мультикультурність і відкритість
Diversity - головний тренд в світі великого міжнародного бізнесу. Виявилося, що якщо на проблему дивитися з різних позицій, то ймовірність знайти нетривіальне рішення в рази вище. Але це вимагає відкритості розуму, вміння слухати і чути альтернативні ідеї, сприймати їх, бути гнучким. Оскільки найкращі ідеї можуть народитися в різних куточках світу, в команду слід представників різних країн і культур. Буде потрібно вміння знаходити мову з іншими людьми, приймати їх і використовувати їх можливості для вирішення завдань бізнесу.

Компетенція 9. Усвідомленість
Як сказав Павло Лукша, керівник проекту «Атласу нових професій», на конференції EdEx: «Усвідомленість - ключова компетенція XXI століття». Вона дозволяє розвивати навик рефлексії, робити свідомий вибір, розуміти особливості себе і оточуючих. 
ОСВІТА.UA

Підсумки тижня в освіті: головні події

МОН планує моніторити кар'єру випускників вишівУ відомстві зазначають, що моніторинг допоможе відслідковувати кар’єрне зростання випускників у прив’язці до закладу, в якому вони здобули освіту, а також аналізувати перспективи, які надає університет.
Відкрито центри для вступників з окупованих територій. Через освітні центри жителі тимчасово окупованих територій можуть вступити в українські заклади професійної та вищої освіти за спрощеною процедурою – без ЗНО, українського паспорта та атестата.
Майже половина безробітних має вищу освіту. Близько 47% осіб, які реєструються у службі зайнятості є безробітними з вищою освітою. Також 35% зареєстрованих осіб, мають відповідну професійно-технічну освіту, але не знайшли себе на ринку праці.
Одеський медуніверситет захопили рейдери, - Супрун. За словами в.о. міністра охорони здоров'я, будівля Одеського медуніверситету захоплена рейдерами. Університетом саботуються рішення МОЗ, а студенти та викладачі шостий місяць не отримують стипендії та зарплати.
ХНУ імКаразіна увійшов до топ-500 світового рейтингу. Британською компанією Quacquarelli Symonds опубліковані результати міжнародного рейтингу QS World University Rankings, що визначає результати діяльності університетів світу за основними академічними показниками.
ЗНО у магістратуру складуть 65 тисяч студентівДля кожного зареєстрованого учасника створено інформаційну сторінку. Тестування з іноземної мови відбудеться 2 липня, а зовнішнє оцінювання з права та загальних навчальних правничих компетентностей — 4 липня.
Дітям видаватимуть свідоцтво про початкову освіту. Передбачається, що документи про початкову освіту видаватимуться батькам випускників і міститимуть інформацію щодо здобуття учнем початкової освіти.
У Мінфіні показалиде і скільки витрачають на школи. Міністерством фінансів розробленийінтерактивний сервіс, що дозволяє побачити бюджетні видатки на загальну середню освіту, як в цілому по країні, так і по окремих областях, чи навіть по окремих школах.
Рада ухвалила закон «Про фахову передвищу освіту». Закон встановлює основні правові, організаційні, економічні та фінансові засади функціонування системи фахової передвищої освіти та визначає шляхи розвитку цієї системи.
Більшість студентів-медиків склали тест «Крок 2». У Центрі тестування при МОЗ України зазначають, що результати цьогорічного тесту суттєво не відрізняються від показників попередніх років, хоча відсоток тих, хто не склав іспит, є трохи вищим.
Попри скасуванняв регіонах продовжують атестацію шкіл. У Державній службі якості освіти звертають увагу на те, що державної атестації закладів освіти як форми державного нагляду зараз не існує і правові наслідки її проведення відсутні.
Гриневич вирішила йти в парламент з Гройсманом. Лілія Гриневич братиме участь у парламентській кампанії. Під час виступу на з’їзді «Українська стратегія Гройсмана» вона наголосила, що її рішення викликане відчуттям відповідальності перед колегами і освітянами.
Гриневич розповіланад чим працюватиме у політиці. Однією з політичних цілей міністра освіти Лілії Гриневич, яка братиме участь у виборах до Верховної Ради, стане захист досягнень попередніх урядів в освітній сфері.
Коледжі і технікуми готуватимуть молодших бакалаврів. Після набрання чинності законом «Про фахову передвищу освіту», коледжі та технікуми здійснюватимуть підготовку фахових молодших бакалаврів і більше не набиратимуть вступників за рівнем «молодшого спеціаліста».
В Україні стартувала волонтерська ініціатива GoCamp. З 9 червня волонтери з 50 країн світу розпочнуть роботу у пришкільних мовних таборах. У роботі таборів також братимуть участь українські учителі, які опановуватимуть сучасні методики викладання іноземних мов.