вторник, 17 ноября 2020 г.

 ГОТУЄМОСЬ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР - 2021»МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

“НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ”

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

 

«ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР–2021»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2020

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс «Педагогічний ОСКАР202

 

1. Загальні положення

 

1.1.     Це Положення визначає порядок організації та проведення,  завдання, вимоги до конкурсних робіт, визначення та нагородження переможців, фінансування Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР–2021» (далі – Конкурс).

1.2.     Конкурс проводиться з метою вивчення та поширення інноваційних педагогічних практик, створення необхідних умов для творчого розвитку педагогічних колективів закладів фахової передвищої освіти, підвищення ефективності організації й управління освітнім процесом та забезпечення якості підготовки фахівців, сприяння зростанню професійної майстерності педагогічних працівників,

1.3.     Конкурс проводить Державна  установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» (далі – Центр) за наукового супроводу  Національної академії педагогічних наук (далі – Академія).

 

 

2. Завдання Конкурсу

 

2.1. Реалізація державної політики у сфері фахової передвищої освіти в Україні.

2.2. Створення інноваційного освітнього середовища, сприяння професійному зростанню педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти.

2.3.   Стимулювання педагогічних працівників до інноваційної професійної діяльності.

2.4. Створення інформаційного банку науково-педагогічних ідей, інноваційних методик і педагогічних технологій організації освітнього процесу, що сприяє вдосконаленню діяльності освітянської спільноти прогресивних педагогів.

2.5.  Вивчення, узагальнення й поширення перспективного (інноваційного) педагогічного досвіду.

2.6.Організаційно-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників.

2.7. Залучення студентської молоді та педагогічних працівників до творчої діяльності, збереження та примноження традицій народної педагогіки, національної культури та самобутнього мистецтва України, регіону, закладу освіти.

 

 

 

3. Організація Конкурсу

 

3.1. Контроль за організацією, проведенням Конкурсу та дотриманням вимог цього Положення здійснює Організаційний комітет (додаток 1).

3.2. Організаційний комітет забезпечує ведення документації з організації Конкурсу, дотримання порядку подання  матеріалів на Конкурс, своєчасне заповнення бланків відомостей експертного оцінювання, протоколів засідань комісії, збереження творчих робіт; систематизацію, узагальнення матеріалів за попередньо визначеними номінаціями.

3.3. Організаційно-методичний супровід Конкурсу здійснюють працівники лабораторії педагогічних інновацій Центру, зокрема: консультування учасників, прийом, систематизацію і експертне оцінювання конкурсних робіт за номінаціями, підготовку і поширення інформаційних матеріалів Конкурсу.

3.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах щороку в два тури:

·  відбірковий – організовується в закладі фахової передвищої освіти упродовж жовтнялистопада;

·  фінальний – відбувається в Центрі за такими етапами: грудень– реєстрація конкурсних робіт; січень–березень оцінювання; квітень – нагородження переможців.

3.5. У Конкурсі мають право брати участь  педагогічні працівники закладу фахової передвищої освіти (далі – учасники). Учасниками конкурсу можуть бути один автор чи група авторів.

3.6. Конкурсні роботи оцінюються за такими номінаціями:

 

Інновації науково-методичного забезпечення освітньої діяльності та управління закладу фахової передвищої освіти

 

·        Інноваційна модель управління закладом фахової передвищої освіти

·        Стратегія інноваційного розвитку закладу фахової передвищої освіти в умовах малого і середнього бізнесу

·        Інноваційна програма діяльності закладу фахової передвищої освіти на засадах соціального партнерства

·        Інноваційна діяльність закладу фахової передвищої освіти у забезпеченні якісної підготовки конкурентоспроможного фахівця

·        Інновації у дистанційному навчанні

·        Інновації у реалізації моделей відкритої освіти

·        Інновації в організації виховного процесу в закладі фахової передвищої освіти

·        Інноваційне освітнє середовище закладу фахової передвищої освіти

·        Інноваційний проєкт в організації електронної системи документообігу та онлайн-комунікації закладу фахової передвищої освіти 

У номінації визначають переможцями заклади фахової передвищої освіти або їх структурні підрозділи.

 

 

Інновації  у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення, національного й професійного виховання студентської молоді в умовах  викликів сьогодення

·        Сучасні освітні технології (е-навчання, дистанційне, змішане (гібридне), мобільне навчання, проблемне, різнорівневе навчання,  тощо)

·        Ігрові технології (гейміфікація) навчання (кейс-метод,  веб-квести, подієва освіта, метод проєктів, бриколаж  тощо)

·  Освітній веб-сайт викладача (дисципліни)

· Сучасний навчально-методичний посібник

· Електронний навчально-методичний посібник

· Сучасний електронний навчально-методичний комплекс (робочі зошити, опорні конспекти, контроль знань, навчальні практикуми, віртуальні лабораторії та тренажери, інтерактивні засоби навчання (відео-лекції, навчальні відеофільми, бук-трейлери, ютуб-канали тощо) та контролю знань, позааудиторна (гурткова), виховна робота, методичні рекомендації тощо)

 

У номінації визначають переможцями педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти.

 

 

 

 

4. Вимоги до конкурсних робіт

 

4.1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені творчі роботи, написані державною мовою, з урахуванням критеріїв їх оцінювання (додаток 2).

 4.2. До участі в Конкурсі допускаються творчі роботи, в яких представлено педагогічний досвід не більше, ніж за три останні роки, й конкретизовано педагогічні здобутки.

4.3. Конкурсні роботи оформляються відповідно до таких вимог:

текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;

конкурсна робота має титульну сторінку (повна назва закладу фахової передвищої освіти, творчої роботи, її вид, назва номінації та рік виконання (додаток 3), на її звороті вказуються прізвище, ім’я, по батькові авторів і рецензентів та анотацію (додаток 4) й такі структурні складові:

üплан (зміст) із зазначенням номерів сторінок, із яких розпочинається виклад тексту відповідних розділів і підрозділів;

üвступ, у якому обґрунтовано актуальність, інноваційність роботи, її практичне значення;

üосновна частина (розділи, підрозділи тощо);

üдодатки (інформаційно-довідкові матеріали тощо);

üвисновки, що містять узагальнення, рекомендації;

üперелік використаних літературних і документальних джерел.

Усі означені структурні складові оформляються з нової сторінки і мають відповідні заголовки.

4.4. Загальний обсяг конкурсної роботи не обмежується.

4.5. Ілюстраційні матеріали нумеруються арабськими цифрами і позначаються підписом «Рис.». У тексті конкурсної роботи детально характеризується зміст ілюстрацій, таблиць, графіків тощо.

4.6. Конкурсні роботи, представлення яких передбачає використання веб-ресурсів (сайти, електронні ресурси, ютуб-канали тощо), презентують під час фінального туру (з оформленням титульної та зворотної сторінок (додатки  2, 3) та пояснювальної записки, в якій обґрунтовано актуальність та інноваційність роботи, методичні рекомендації щодо її практичного застосування.

4.7. Творчі роботи художньо-естетичного напряму систематизують за розділами експозицій Музею українського костюма та української писанки Центру: український костюм, українські писанки, весільне вбрання та весільні рушники, обереги, самобутнє мистецтво молоді сьогодення, що виготовлені та створені студентами на заняттях гуртків художньої творчості (краєзнавство, народознавство, українські звичаї та обряди, писанкарство, живопис, скульптура, мозаїка, аплікація, вишивка, плетіння, інкрустація, карбування, музичні та художні твори тощо) під керівництвом педагогічних працівників, мають бути охайно оформлені та мати естетичний вигляд. Обов’язковим є наявність етикетки на зворотному боці із зазначенням назви закладу освіти, роботи, прізвища, ім’я, по батькові авторів, року виготовлення та стислого опису технології, особливості виконання тощо. Творчі роботи, призначені для розміщення на стіні, повинні мати рамку, заховані петлі чи гаки.

 

5. Проведення Конкурсу

 

5.1. Для відбору конкурсних робіт у  закладі фахової передвищої освіти (відбірковий тур) організовуються виставки, методичні фестивалі, тижні та декади циклових (предметних) комісій, аукціони педагогічних ідей, фокус-групи, майстер-класи, тренінги, дидактичні майстерні, методичні студії тощо.

5.2. Переможці відбіркового туру беруть участь у фіналі Конкурсу. Творчі роботи, рекомендовані до участі у фінальному турі Конкурсу, розміщуються на веб-сайті закладу освіти та/ або в електронному портфоліо педагогічного працівника (у разі його наявності).

5.3. Обов’язковим супроводжуючим документом творчих робіт для участі в фінальному турі є витяг з протоколу конкурсної комісії відбіркового туру, затверджений педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти (додаток 5).

5.4. Конкурсні роботи надсилаються на e-mail: pedinnovation.nmc@gmail.com  або в друкованому вигляді з електронним носієм (диск, флешка) на адресу Центру (Київська обл., Бородянський р-н, смт. Немішаєве, вул. Технікумівська, 4,  з доставкою).

5.5. Конкурсні роботи переможців Конкурсу впродовж наступного навчального року експонуються у лабораторії педагогічних інновацій на тематичній виставці Центру, Музеї  українського костюма та української писанки, за  письмовою згодою авторів, розміщуються на сайті Центру. Інші роботи після завершення Конкурсу (травеньчервень) повертаються авторам.

5.6. Витрати, пов’язані з поверненням творчих робіт, здійснюються за рахунок закладів фахової передвищої освіти.

 

6. Конкурсна комісія


6.1. Для проведення Конкурсу створюється комісія.

       6.2. До складу конкурсної комісії входять представники Міністерства освіти і науки України, Академії,  Центру, Національної спілки журналістів України (за згодою), а також керівники  закладів  фахової передвищої освіти, викладачі-методисти, які мають досвід педагогічної діяльності (за згодою).

Конкурсна комісія:

·  здійснює оцінювання  конкурсних робіт;

·  забезпечує об’єктивність конкурсного оцінювання;

·  визначає переможців.

         

7. Підбиття підсумків і нагородження переможців

 

7.1. Під час фінального туру Конкурсу в грудніберезні членами конкурсної комісії здійснюється оцінювання творчих робіт за визначеними критеріями.

7.2. За результатами оцінювання з-поміж робіт, які отримали максимальну кількість балів (30 балів) з кожної номінації,  визначаються переможці – номінанти на головну нагороду – статуетку «Педагогічний ОСКАР-2021» та на призові І, ІІ, ІІІ місця. Переможці нагороджуються дипломами. За рішенням комісії визначення переможців Конкурсу за однією номінацією може відбуватися відповідно до дисциплін та спеціальностей. Всі учасники Конкурсу отримують сертифікати.

7.3. Конкурсні роботи, оцінені у 30 балів, що не стали переможцями, вносяться до Анотованого каталогу кращих конкурсних  робіт, 2629 балів до Каталогу конкурсних робіт, а 25 балів і менше до Каталогу обміну досвідом, що розміщуються на сайті Центру.

7.4. Згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 р. №800 п.25, участь у Конкурсі педагогічна рада закладу фахової передвищої освіти може розглядати як підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти). Учасники Конкурсу можуть замість документа про підвищення кваліфікації надати звіт або творчу роботу, особисто розроблений електронний освітній ресурс, що виконані та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти та/ або в електронному портфоліо педагогічного працівника (у разі наявності). Форму звіту визначає заклад фахової передвищої освіти. Згідно з п. 29 цієї Постанови Кабінету Міністрів України, результати інформальної освіти (самоосвіти) педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання, можуть бути визнані педагогічною радою як підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

7.5. Інноваційний досвід роботи педагогічних працівників конкурсна комісія рекомендує до друку в журналі «Фахова передвища освіта» та інших педагогічних виданнях.

 

8. Фінансування

Фінансові витрати на нагородження переможців здійснюються за рахунок коштів засновників Конкурсу в межах відповідних асигнувань, а також інших коштів, не заборонених законодавством.

Додаток 1

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНКУРСУ

«Педагогічний ОСКАР2021»

 

Василь Кремень

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії наук України і Національної академії педагогічних наук України , президент НАПН, президент Товариства «Знання України», співголова оргкомітету

 

Тетяна Іщенко

кандидат педагогічних наук, професор, директор Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, співголова оргкомітету

 

Ніна Лихогод

завідувачка лабораторії педагогічних інновацій Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, секретар оргкомітету

 

 

 

 

Члени оргкомітету:

 

 

 

Нелля Ничкало

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

 

Валентина Радкевич

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

 

Валентина Гордієнко

кандидат педагогічних наук, вчений секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України

 

Микола Хоменко

кандидат педагогічних наук, заступник директора Науково-методичного центру вищої та фахової  передвищої освіти

 

 

Додаток 2

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ

 

 

Зміст

 

Максимальна

кількість балів

 

Оцінка

 відбіркового етапу

Примітка

Актуальність досвіду, його професійна спрямованість, практичне значення (відповідність досвіду вимогам освітніх стандартів; запитам, тенденціям суспільного розвитку, державній, регіональній освітній, економічній політиці; спрямованість на вдосконалення освітнього процесу: реалізація педагогічної ідеї; підвищення якості підготовки фахівців; формування інтелектуального потенціалу  високоморальної особистості, масштабність розповсюдження тощо)

8

 

 

Творча новизна, інноваційність, ефективність (нові педагогічні ідеї,оригінальні знахідки вдосконалення  комбінування традиційних методик, використання нового змісту,  методів,прийомів, форм навчання, педагогічної діяльності на основі сучасних ІКТ, постановка і вирішення нових педагогічних завдань)

10

 

 

Результативність і перспективність (формування професійних компетенцій відповідно стандартів ФПО повністю, інноваційний потенціал,здатність забезпечити вибір освітніх засобів, можливість наслідування, перенесення в педагогічну практику для застосування іншими педагогами)

10

 

 

Наявність та якість ілюстрованих, табличних, графічних та відеоматеріалів тощо

1

 

 

Відповідність Положенню про проведення Конкурсу

1

 

 

 Всього

30

 

 

 

Примітка. Критерії оцінювання визначено для всіх творчих робіт, окрім «Електронний навчально-методичний посібник», «Освітній вебсайт (викладача (дисципліни), структурного підрозділу)».

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ

«ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК»

 

Зміст

Максимальна

кількість

балів

Оцінка

відбіркового

етапу

Примітка

1

2

3

4

Обов’язкова наявність гіпертекстового середовища:

 

для ресурсів відкритого типу (ЕНП або ЕНР розміщений на будь-якому хостингу в інтернеті, ефективно і повноцінно функціонує в будь-якому сучасному браузері: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Yandex Browser та ін. Надається можливість роботи онлайнбез викачу­ван­ня з інтернет-ресурсу (відкрите гіпер­тексто­ве середовище, доступ­ні всі навіга­ційні карти, гіперпосилання робочі, доступ­­ний для перегляду весь контент ЕНП чи ЕНР без його додаткового викачу­вання). Доцільне врахування налаштувань браузера.

 

для ресурсів локального типу (ЕНП або ЕНР створений за допомогою будь-якої програми, призначеної для розробки електронних посібників або за допомогою веб-редактора (наприклад, програми FrontPage). Локалізується на будь-якому носієві інформації (диск, флешкарта, він­честер комп’ютера), або окремим файлом може бути розміщений на сайті або будь-якому файловому сховищі з необхідною можливістю здійснити завантаження файлу ЕНП чи ЕНР на комп’ютер.

 

5

 

 

Структура і навігація, наявність навіга­ційної панелі

(сторінки: головна, зміст, анотація, лекційний та  практичний блок, самостійна робота, блок контро­лю та корекції, методичний блок, література, довідковий матеріал, глосарій тощо)

 

5

 

 

Інформаційне наповнення

 (зміст теоретич­ного та практичного матеріалу, його кіль­кість і якість, стиль подачі, доступність викладу, наявність ілюстраційного та мульти­медійного матеріалів, інформаційні ресурси тощо)

 

15

 

 

Дизайн

(сучасне дизайнерське рішення, витримка кольорів, шрифту,графіки в єдиному стилі; не переобтяженість сторінок інформацією; “читабельність” і сприйняття тексту тощо)

 

5

 

 

 Всього

30

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ

«ОСВІТНІЙ ВЕБ-САЙТ (викладача (дисципліни), структурного підрозділу) »

 

Зміст

Максимальна

кількість

балів

Оцінка

відбіркового етапу

Примітка

Структура і навігація

(наявність інформації на усіх сторінках, правильна структура сайту, зручність розміщення навігаційного меню, наявність системи пошуку та відбору (фільтрації) інформації, банерів  інших корисних посилань (лінків), безперебійна робота сайту в сучасних популярних браузерах та мобільних пристроях, видимість сайту для пошукових систем, зручний домен)

 

5

 

 

Інформаційне наповнення (контент)

 (навчально-методичне забезпечення, інформація для студентів, викладачів, матеріали позааудиторної, дослідної, виховної роботи тощо)

 

15

 

 

Дизайн

(сучасне дизайнерське рішення, витримка кольорів, шрифту, графіки в єдиному стилі,       непереобтяженість сторі­нок інформацією (особливо стосується головних сторінок), відсутність сторон­ньої банерної чи іншої реклами, агресивної анімації та автоматичного програвання відео- чи аудіо-)

 

5

 

 

Динамічність та інтерактивність (частота оновлення сайту, ведення гостьової книги (коментарі, запитання, відповіді, зворотний зв’язок, можливості голосування на сайті)

5

 

 

 Всього

30

 

 

 

 

 

Примітка:

 на титульному аркуші пояснювальної записки вказати адресу сайту.

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 3

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

 

 

 

 

 

 

 

ВИЩА МАТЕМАТИКА

 

Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни

для студентів спеціальності 208 “Інженерія”

 

 

 

 

    КОНКУРС “Педагогічний ОСКАР2021”

 

 

НОМІНАЦІЯ Інновації  у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення, національного й професійного виховання студентської молоді в умовах  викликів сьогодення

 

ВИД РОБОТИ Сучасний електронний навчально-методичний комплекс (робочий зошит для практичних занять з дисципліни)

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ (шифр, назва галузі знань)

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  ( код, найменування спеціальності)

 

 

 

 

 

 

2020

Додаток 4

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗВОРОТУ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ

 

Укладач: Петрова Оксана Ігорівна, викладач математики, старший викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої  категорії»

 

Рецензент: Колесник В’ячеслав Володимирович, викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої  категорії»

 

 

 

 

 

 

Зошит містить практичні завдання з усіх тем навчальної дисципліни “Вища математика” згідно з освітньо-професійною програмою для студентів спеціальності 208 “Інженерія”. Завдання підібрані у такому порядку і за ступенем складності, що дозволяють використовувати їх під час опанування нового матеріалу, повторення, закріплення, підготовки до контрольної роботи та самостійної роботи студентів на заняттях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано цикловою комісією природничо-математичних дисциплін.

Протокол №____________ від “_____”_______________2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     


 

Додаток

Затверджено

на засіданні педагогічної ради

Протокол № ______

від____”______________20__ р.

В И Т Я Г

 

з протоколу  засідання конкурсної комісії відбіркового туру  Всеукраїнського конкурсу “Педагогічний ОСКАР-2021”  у _______________________________

                                                                                                                                                                   (назва  закладу фахової передвищої освіти)

від ___________20___  р. про представлення конкурсних робіт на фінальний тур конкурсу

 

 

Інвентарний номер творчої роботи

 

 

Номінація

 

Назва

роботи

 

Вид

роботи, форма

показу

 

Прізвище, ім’я, по батькові

авторів і

виконавців

(повністю)

Посада

Оцінка творчої роботи

Повернуто у  заклад ФПО

відбіркового туру

фінального туру

дата

ПІБ та підпис

одержувача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за представлення творчих робіт (телефон)__________________________________________________________________________

                                                                                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові, посада)                               (підпис)

 М.П.                                          

 

Керівник закладу фахової передвищої освіти                      _____________________________________________________________________________

                                                                                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові )                                          (підпис)

Методист лабораторії педагогічних інновацій  _______________________________________________________________________________________

                                                                                                                                          (прізвище, ім’я, по батькові )                                        (підпис)

 

 

Примітка. 1) Основні вимоги щодо його оформлення: формат паперу альбомний, розміри 210 × 297 мм. Шрифт Times New Roman 10 через один інтервал. Графи 3, 4, 5, 6, 7 заповнюють у закладі освіти;  1, 2, 8, 9, 10 – у лабораторії педагогічних інновацій. 2) Якщо творчі роботи надсилаються поштою, то витяг з протоколу оформляють у двох примірниках: один залишається у лабораторії педагогічних інновацій як основний документ, другий – з відміткою про прийняті творчі роботи повертають у  заклад освіти.

  

Комментариев нет:

Отправить комментарий