понедельник, 23 марта 2020 г.

ЗНО

Тренажер з правопису української мови


поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє засвоєнню граматики української мови і вдосконаленню правописних навичок. Навчальні матеріали додатково містять різноманітну пізнавальну інформацію.
Підготовка до ЗНО. Завдання, відповіді та інтерактивні тести онлайн.

Регулярно займаючись на тренажері


перевіряйте свої знання

вивчайте і повторюйте правила

вдосконалюйте навички спілкування

піднімайте свій освітній рівень

Особливості тренажера


  • Якщо відповідь правильна, у верхньому правому кутку картки з'являється відповідна позначка;
  • У разі помилкової відповіді буде показане застереження і повернуто початковий текст завдання;
  • При виникненні труднощів можна скористатися підказкою чи перевірити правила українського правопису;
  • Виконання кожного завдання не обмежується кількістю спроб;
  • Усі навчальні завдання об'єднані в блоки. Завдання у блоках можуть бути об'єднані спільною темою чи підібрані навмання;
  • Тренажер постійно поповнюється новими завданнями.

Для знайомства з тренажером виконайте типове завдання

Знайдіть і виправте у навчальному завданні граматичні помилки згідно з правилами українського правопису* (поставте тире, будьте уважні з пробілами).
ПЕРЕВІРИТИ
ЦІКАВО
Підказка


Граматичні правила та вправи

І. ФОНЕТИКА І ПРАВОПИС

ПРАВОПИС ПРИГОЛОСНИХ


Правопис приголосних
у кінці префіксів, чергування та уподібнення (асиміляція) приголосних
(класифікація приголосних звуків)
Спрощення
в групах приголосних
Зміни приголосних
перед суфіксами
- ськ(ий), - ств(о)
Вживання
м’якого знака
Вживання
апострофа
Подовження і подвоєння приголосних

ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ


Чергування е з и, правопис ненаголошених е та и
(загальні правила)
Ненаголошені е та и
в префіксах і суфіксах.
Чергування і
з іншими голосними
Правопис і та и в незапозичених словах (загальні правила) та в основах іншомовних слів
Правопис і та и
в префіксах і суфіксах
Правопис о та а,
о та у
Чергування е з о після шиплячих та й

МИЛОЗВУЧНІСТЬ МОВИ


Основні закони милозвучності української мови
Фонетичні засоби
милозвучності мови

ІІІ. МОРФОЛОГІЯ І ПРАВОПИС

БУДОВА СЛОВА І ПРАВОПИС


Прості, складні і складені слова,
творення і правопис
складних слів
Правопис слів із частинами
напів- і пів-
Правопис складноскорочених слів і графічних скорочень

ЗМІНЮВАНІ ІМЕННІ ЧАСТИНИ МОВИ
ІМЕННИК


Поділ іменників на відміни
(IIIIIIIV відміни)
Поділ іменників І та ІІ відмін на групи (тверда, м’яка, мішана)
Категорія відмінка. Відмінкові закінчення іменників
Правопис закінчень іменників І та ІІ відмін залежно від групи
Особливості відмінювання іменників
Правопис закінчень іменників
II відміни чоловічого роду
Творення і правопис імен по батькові

ПРИКМЕТНИК


Прикметник як частина мови.
Розряди: якіснівідносніприсвійні
Творення і правопис ступенів порівняння прикметників
(вищий і найвищий)
Творення і правопис присвійних прикметників
Відмінювання прикметників
Правопис закінчень прикметників

ЧИСЛІВНИК


Загальна характеристика числівника
Відмінювання числівників
Правопис числівників
і відчислівникових складних слів
Зв’язок числівників з іменниками

ЗАЙМЕННИК


Загальне поняття про займенник
Відмінювання займенників
Вживання займенників

ДІЄСЛОВО ТА ЙОГО ФОРМИ


Загальна характеристика дієслівних форм.
Вид і перехідність дієслів.
Способи і часи дієслова. Особа.
Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб.

Особові форми дієслова

Дієвідміни (першадруга).
Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах.
Чергування приголосних в особових формах дієслова
Майбутній час
(простийскладнийскладений)
Наказовий спосіб дієслова

Неособові форми дієслова

Дієприкметник як форма дієслова
Творення і вживання активних дієприкметників
Творення й правопис пасивних дієприкметників
Безособова форма
на -но-то
Творення і вживання дієприслівників
Написання не з дієсловом

НЕЗМІНЮВАНІ ІМЕННІ ЧАСТИНИ МОВИ
ПРИСЛІВНИК


Загальна характеристика прислівника
Правопис прислівників, утворених від прикметників
Правопис прислівників, утворених від іменників
Правопис прислівників, утворених від числівників та прислівників
Правопис складних і складених прислівників
Правопис і та и в кінці прислівників

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ ТА ВИГУК
ПРИЙМЕННИК


Загальна характеристика прийменників
Правопис прийменників
Розрізнення прийменників і префіксів

СПОЛУЧНИК


Загальна характеристика сполучників
Правопис сполучників

ЧАСТКИ


Загальна характеристика часток
Правопис часток
Написання не з різними частинами мови

ВИГУК


Написання вигуків та звуконаслідувальних слів

IV. СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Розділові знаки в простому реченні


Тире в простому реченні
Розділові знаки при непоширених прикладках
Однорідні члени речення
Відокремлені члени речення
Звертання
Вставні та вставлені конструкції
(слова, словосполучення, речення)
Порівняльні звороти.
Розділові знаки при конструкціях з як, мов, наче.

Складне речення


Загальна характеристика складних речень.
Коми в складносурядному та складнопідрядному реченнях.
Інші розділові знаки в складносурядних, складнопідрядних і безсполучникових складних реченнях


Пряма мова і цитати

Комментариев нет:

Отправить комментарий