вторник, 12 мая 2020 г.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Підвищення кваліфікації викладачів вишів


Чим врегульовано підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладу вищої освіти (ЗВО)? Які є форми підвищення кваліфікації? Які є види підвищення кваліфікації? Хто має право підвищувати кваліфікацію науково-педагогічних та педагогічних працівників ЗВО? На що варто звернути увагу під час вибору суб’єкта підвищення кваліфікації? Як часто потрібно проходити підвищення кваліфікації і яка її тривалість? Який порядок підвищення кваліфікації та як його фінансують? Якою є процедура визнання результатів підвищення кваліфікації? Що таке інформальна освіта і якою є процедура визнання її результатів?
Чим врегульовано підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладу вищої освіти (ЗВО)?
Підвищення кваліфікації врегульоване ст.59 Закону України «Про освіту», ст.60 Закону України «Про вищу освіту» та Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21 серпня 2019 р.
Які є форми підвищення кваліфікації?
Працівники мають право самостійно вирішувати, у якій формі проходити підвищення кваліфікації і який його вид обрати.
Формами підвищення кваліфікації є інституційна (полягає у навчанні в ЗВО та може бути очною (денною або вечірньою), заочною, дистанційною та мережевою), дуальна (тобто така, що поєднує навчання та роботу), на робочому місці, на виробництві (наприклад, набуття практичних навичок на підприємстві, установі чи в організації) тощо.
Під час підвищення кваліфікації такі форми можуть поєднуватись. Наприклад, працівник може проходити курс, який передбачає використання як очних, так і дистанційних занять, за які нараховуються кредити Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).
Які є види підвищення кваліфікації?
Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників визначає основні та інші (додаткові) види підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.
Основними видами підвищення кваліфікації є:
 • навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;
 • стажування (тобто навчання на робочому місці після або одночасно з теоретичною підготовкою для оволодіння практичними навичками).
Існують також інші (додаткові) види підвищення кваліфікації, такі як:
 • участь у програмах академічної мобільності;
 • наукове стажування;
 • самоосвіта (інформальна освіта);
 • здобуття наукового ступеня (доктора філософії чи доктора наук);
 • здобуття вищої освіти (освітнього ступеня бакалавра або магістра).
У п. 26-30 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників визначено їхні особливості, а саме:
 • такі види діяльності можуть бути зараховані як підвищення кваліфікації лише за рішенням вченої ради ЗВО;
 • процедура зарахування, визнання результатів та визначення обсягу (у кредитах ЄКТС) підвищення кваліфікації визначається вченою радою ЗВО;
 • незважаючи на фактичну тривалість такого виду діяльності, встановлено обмеження (окрім здобуття вищої освіти або наукового ступеня) щодо максимальної кількості кредитів, які може визнати вчена рада:
 • участь у програмах академічної мобільності – 1 кредит ЄКТС (30 годин) на рік;
 • наукове стажування – 1 кредит ЄКТС (30 годин) за кожен тиждень стажування;
 • самоосвіта (інформальна освіта) – 1 кредит ЄКТС (30 годин) на рік.
Наприклад, якщо науково-педагогічний працівник брав участь у програмі академічної мобільності протягом трьох тижнів, то йому можуть зарахувати лише 1 кредит, а якщо він проходив наукове стажування протягом цього ж строку, то зарахують 3 кредити.
Хто має право підвищувати кваліфікацію науково-педагогічних та педагогічних працівників ЗВО?
Суб’єктом підвищення кваліфікації є фізичні або юридичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників. Згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, суб’єктом кваліфікації може бути:
 • заклад освіти або його структурний підрозділ;
 • наукова установа;
 • юридична особа;
 • фізична особа, в тому числі фізична особа-підприємець.
При цьому законодавство не встановлює вимог щодо обов’язкового ліцензування такої діяльності чи акредитації програм підвищення кваліфікації. Тобто для підвищення кваліфікації можна звернутися до будь-якого суб’єкта – фізичної та юридичної особи, які здійснюють освітню діяльність та підвищують кваліфікацію педагогічних чи науково-педагогічних працівників. Це можуть бути й онлайн платформи такі як EdEra чи Prometeus, однак за умови визнання результатів такого підвищення кваліфікації вченою радою ЗВО.
Згідно з пп.6, 24 та 26 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, не потребують такого визнання результати підвищення кваліфікації, у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою (наприклад, ЗВО та їхні відокремлені підрозділи, такі як інститут підвищення кваліфікації чи післядипломної освіти). При цьому не має значення, чи його включено до плану підвищення кваліфікації ЗВО.
На що варто звернути увагу під час вибору суб’єкта підвищення кваліфікації?
За словами в.о. міністра освіти і науки України Любомири Мандзій, під час вибору суб’єкта підвищення кваліфікації слід звернути увагу на наступне:
 • наявність інформації про нього у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР), зокрема шляхом подання безкоштовного запиту на вебсайті Міністерства юстиції України;
 • наявність вебсайту суб’єкта підвищення кваліфікації, оприлюднення на ньому програм підвищення кваліфікації і їх відповідність вимогам законодавства, зокрема пункту 10 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників;
 • наявність зразка документа про підвищення кваліфікації, його оприлюднення суб’єктом підвищення кваліфікації на своєму вебсайті та наявність у ньому інформації, визначеної пунктом 13 згаданого Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Як часто потрібно проходити підвищення кваліфікації і яка її тривалість?
Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ЗВО встановлюється в кредитах ЄКТС.
Згідно з пп.21 та 23 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, педагогічні та науково-педагогічні працівники ЗВО підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років, і за цей період вони повинні здобути не менше ніж 6 кредитів ЄКТС. Яким чином отримати ці кредити, вирішує сам працівник – він може пройти навчання, яке йому принесе йому вже у перший рік 6 кредитів, або ж раз на рік проходити короткі одно- або двотижневі курси, які будуть приносити йому по 1-2 кредити.
Який порядок підвищення кваліфікації та як його фінансують?
Підвищення кваліфікації педагогічними і науково-педагогічними працівниками здійснюється:
 • згідно з планом підвищення кваліфікації на певний рік, що формується, затверджується ЗВО;
 • поза межами плану підвищення кваліфікації.
Таким чином, працівник має можливість самостійно розпланувати, як і коли йому проходити підвищення кваліфікації, обрати семінари, практикуми, тренінги, вебінари чи майстер-класи, які його цікавлять, та запропонувати їх до річного плану. На час підвищення кваліфікації відповідно до затвердженого плану та з відривом від виробництва чи освітнього процесу(наприклад, якщо він протягом кількох тижнів навчається у ЗВО в іншій області) за педагогічним або науково-педагогічним працівником зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньої заробітної плати.
У разі, якщо він зацікавиться певним тренінгом чи вебінаром вже після затвердження плану, то його теж можуть визнати як підвищення кваліфікації. Однак при цьому слід враховувати, що підвищення кваліфікації оплачується лише у випадку підвищення кваліфікації відповідно до річного плану (п.33 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників), якщо ж він підвищує кваліфікацію поза річним планом, то фінансує його самостійно (п.34 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників).
Якою є процедура визнання результатів підвищення кваліфікації?
Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації може визначатися ЗВО самостійно, однак Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників визначає певні обов’язкові положення.
Результати підвищення кваліфікації в інших суб’єктів та окремі види діяльності, такі як участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня чи вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації лише за рішенням вченої ради ЗВО.
Процедура визнання результатів складається з наступних етапів:
 • працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до вченої ради ЗВО клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації;
 • клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні вченої ради;
 • вчена рада заслуховує педагогічного або науково-педагогічного працівника щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов договору та приймає рішення.
Що таке інформальна освіта і якою є процедура визнання її результатів?
Згідно із ст. 8 Закону України «Про освіту», інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.
У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації або творча робота, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі або за результатами підвищення кваліфікації та оприлюднені на вебсайті ЗВО та/або в електронному портфоліо педагогічного або науково-педагогічного працівника (у разі наявності). Форму такого звіту визначає відповідний заклад освіти.
Автор: Роман Шандра, доцент ЛНУ ім. Франка.

ХІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННя

Андрій Каленський

Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти
Каленський Андрій Анатолійович, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент.
Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання (з досвіду Дніпрорудненського індустріального фахового коледжу)
Новік Наталія Вікторівна , директор Дніпрорудненського індустріального фахового коледжу
Тестування як сучасний метод оцінювання професійних компетентностей студентів
Ямковий Олександр Юрійович , молодший науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук


Учителі зможуть пройти онлайн-курс про дистанційне навчання

же наступного тижня буде запущено безкоштовний онлайн-курс про організацію дистанційного навчання під час карантину для вчителів та викладачів – за це відповідає Міністерство цифрової трансформації. 
«Наступного тижня буде доступний безкоштовний курс для вчителів і викладачів про організацію дистанційного навчання з різними рішеннями на порталі «Дія.Цифрова освіта».
                              Віце-прем'єр міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
Відповідне повідомлення з'явилося у Telegram-каналі Міхайла Федорова. Курс буде доступний для освітян на інтернет-порталі «Дія.Цифрова освіта».
naurok.com.ua/post/uchiteli-zmozhut-proyti-onlayn-kurs-pro-distanciyne-navchannya?fbclid=IwAR2VWi0OMepl_NBmzleSR1PvtpNu67u7F3pYuc8t_cfa_E4h8XLrQCaXmsQ


Комментариев нет:

Отправить комментарий